Çalışan Temsilcisi hakkında bilgilendirme


ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME :


İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre İşverenlerin Çalışan Temsilcisi görevlendirme yükümlülüğü ile ilgili bazı sorular ve cevapları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur : İzmir İş güvenliği uzmanı

1) Çalışan Temsilcisi ile ilgili  İşveren yükümlülükleri nelerdir? 
 • İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirir. İzmir  İş güvenliği uzmanı
 • İşveren, çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânları sağlar. İzmir İş güvenliği uzmanı
 •  İşveren, işyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması halinde işyeri sendika temsilcisini çalışan temsilcisi olarak görevlendirir.
 •  Çalışan temsilcisinin seçilmesi veya atanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemler işveren tarafından yerine getirilir.
 • İşveren seçim veya atama yoluyla görevlendirilen çalışan temsilcilerini işyerinde ilân eder. İzmir İş güvenliği uzmanı

2) İşyerinde kaç tane Çalışan Temsilcisi görevlendirilmelidir ? 

     a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.

     b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.

     c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.

     ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.

     d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.

     e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.


3) Kimler Çalışan Temsilcisi olabilir ? Çalışan Temsilcisinin nitelikleri ne olmalıdır ?

   (1) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur: İzmir İş güvenliği uzmanı

     a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,

     b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,

     c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

     Belirli süreli veya geçici işlerde (a) ve (b) bentleri, işyerinde 3 yıllık iş deneyimi bulunmayan çalışan veya aday bulunmaması halinde (b) bendi, çalışanlar veya adaylar arasında yeterli eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde (c) bendi hükümleri uygulanmaz.

     Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde birinci fıkrada sayılan nitelikler aranmaz. İzmir İş güvenliği uzmanı

4) Çalışan Temsilcisi görevlendirilmeden önce nasıl bir yol izlenmelidir ? Çalışan Temsilcisi adayları nasıl belirlenmelidir?
 • Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışanlar arasından seçimle belirlenmesi esastır.
 • Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan temsilcisi aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilân edilir. 
 •  İşyerinde çalışanların aday olabilmeleri için 6 ncı maddedeki kriterleri (Bakınız 3. sorunun cevabı) sağlamaları esastır. Bu kriterleritaşımaları halinde aday olmaları engellenemez. İzmir İş güvenliği
 • Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli şartlar sağlanır ve yeterli sayıda personel işveren tarafından görevlendirilir.
 •  Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz. Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde işveren tarafından ilân edilir. İzmir İş güvenliği

5) Çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülükleri nelerdir ?
 • Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.
 • Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz. İzmir İş güvenliği uzmanı
 • Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
6) Çalışan Temsilcisi seçimi ile ilgili saklanması gereken kayıtlar nelerdir?
 • Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Tutanağın işveren veya vekili ve seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından imzalanması zorunludur. Tutanaklar ile oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar işyerinde saklanmalıdır.   İzmir İş güvenliği
7) Çalışan Temsilcileri görevlendirildikten sonra hangi eğitimleri almalıdır ?

 • Çalışan temsilcileri 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir.
 •  Çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde kurul üyeleri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konularında özel eğitim verilmesi sağlanabilir.
8) Çalışan Temsilcisi seçimi ne kadar süreyle geçerlidir ?

 • Seçim sonuçları itibarıyla beş yıl geçerlidir.

9) Çalışan Temsilcisinin herhangi bir nedenle işten ayrılması durumunda nasıl bir yol izlenir ?

 • Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır. İzmir İş güvenliği uzmanı


10) İş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan İşyerlerinde, Çalışan Temsilcisi kurulda yer almalı mıdır? Çalışan Temsilcisinin yedeği de seçilmeli midir ?

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik gereğince,

  Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci kurul üyeleri arasında yer alır. Çalışan Temsilcisinin yedeği de seçilmelidir. İzmir A sınıfı İş güvenliği uzmanı

11) Çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz :

Çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ

     
                                        İzmir İş güvenliği uzmanı
DAYANAK :
 • 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu (Madde 20)
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Çalışan Temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ İzmir İş güvenliği uzmanı
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik
İzmir iş güvenliği  
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret150593
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.284732.4140
Euro34.710634.8497
Hava Durumu
Saat
Site Haritası