Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat veya daha az çalışılması gereken işler

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 Saat veya
Daha Az Çalışılması Gereken İşler
Hakkında Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde, çalışanların sağlık 
kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 –Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat veya 
daha az çalışılması gereken işleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun 30 ncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Günde Ancak 7,5 saat Çalışılabilecek İşler
Madde 4 – Bir çalışanın günde ancak 7,5 saat çalıştırılabileceği işler şunlardır:
a) Kurşun ve arsenik işleri
1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı 
işleri, 
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri, İzmir iş güvenliği
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri, 
4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması işleriyle 
levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla çalışılan işler, 
5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşiklerin 
hazırlanması işleri, 
6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, 
güderi, meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle bina, 
dokuma ve otomobil boyacılığı ile dar, iç mekan ve sağlığa uygun olarak havalandırılmayan 
mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri, 
7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri. 
b) Cam sanayii işleri
1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma 
işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma 
ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı 
bulunmadığı takdirde), 
2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde), 3) Ateşçilik işleri, 
4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde), 
5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri), 
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde), İzmir iş güvenliği
7) Camı fırın başından alma işleri, 
8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri, 
9) Traş işleri, 
10) Asitle hak ve cilalama işleri, 
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları
sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde), 
12) Pota ve taş odalarında görülen işler. 
c) Cıva sanayii işleri
1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı işleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri, İzmir iş güvenliği
2) Cıvalı aletler yapımı işleri, 
3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri, 
4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve laboratuvarlarda cıvayla yapılan işler. 
d) Çimento sanayii işleri
1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri, 
2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri, 
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde). İzmir iş güvenliği uzmanı
e) Havagazı ve kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:
1) Havagazı fabrikalarında kömürün depo edilmesi ve taşınması işleri (tozun etrafa yayılmasını önleyici mekanik tesisler olmadığı takdirde),
2) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri, 
3) Kimyasal arıtma işleri, 
4) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri, 
5) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri, 
6) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin 
taşınması işleri, 
7) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve 
kömürlerin taşınması işleri. 
f) Çinko sanayii işleri
1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri, İzmir iş güvenliği
2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri, 
3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri, 
4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri, 
5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri, 
6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler, 
7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler. 
g) Bakır sanayii işleri
1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler, 
2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri, 
3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri, 4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri. 
h) Alüminyum sanayii işleri
1) Alüminyum oksit üretimi işleri, 
2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri, 
3) Alüminyum madeni üretimi işleri. 
ı) Demir ve çelik sanayii işleri
1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve 
döküm dairelerinde yapılan işler, 
2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler, 
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin 
işler, 
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri, 
5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, 
haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın 
halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri, 
6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir veya 
çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri, 
7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve yükletilmesi işleri İzmir İş güvenliği uzmanı
j) Döküm sanayii işleri
1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri, 
2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri, 
3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır 
duruma getirilmesi işleri, 
4) Maden eritme ve dökme işleri, 
5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri, 
6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri. 
k) Kaplamacılık işleri
1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano), 
2) Polisaj işleri, 
3) Kalaycılık işleri, 
4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri, 
5) Asitle yüzey temizleme işleri. 
l) Karpit sanayii işleri
Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri.
m) Asit sanayii işleri
1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri, 
2) Asidin yapılma safhalarındaki işler, 
3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri, 
4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri. 
n) Akümülatör sanayii işleri
1) Akümülatör yapım ve onarım işleri, 
2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri. 
o) Kaynak işleri
1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri, 
2) Toz altı kaynak işleri, 3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri. 
p) Madenlere su verme işleri
1) Su verme işleri (sertleştirme), 
2) Semantasyon işleri. 
r) Kauçuk işlenmesi işleri
1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri, 
2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcak vulkanizasyon işleri. 
s) Yeraltı işleri
Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), İzmir iş güvenliği uzmanı 
kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler.
t) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler
Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon 
kaynakları ile yapılan işler. İzmir iş güvenliği uzmanı
u) Gürültülü işler
Gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı aşan işler.
v) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:
Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 
kg/cm2
basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil). İzmir iş güvenliği uzmanı
y) Pnömokonyoz yapan tozlu işler
Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler.
z) Tarım ilaçları
Tarım ilaçları kullanımı işleri.
Yedi buçuk Saatten Daha Az Çalıştırılacak İşler
Madde 5 – Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle 
bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda gösterilmiştir;
a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dahil)
1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2
basınçta 7 saat, 
2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2
basınçta 6 saat, 
3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2
basınçta 5 saat, 
4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2
basınçta 4 saat İzmir iş güvenliği
Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 
saattir.
b) Cıva işleri
1) Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat, 
2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat. 
c) Kurşun işleri
Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat. İzmir iş güvenliği
d) Karbon sülfür işleri
Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat.
e) Ensektisitler
Karbonatlı ve organik fosforlu ensektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak 
hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat.
Başka İşte Çalıştırma Yasağı
Madde 6 – Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışanlar, 4 üncü ve 5 inci maddelerde 
belirtilen günlük en çok iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılmazlar.Fazla Çalışma Yasağı
Madde 7 – Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 8 – Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli olarak 
veya zaman zaman yapan işverenler, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan 
işlerde çalışanların erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işin yürütüldüğü 
yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş Kurumu il 
müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
İtirazlar
Madde 9 – İşyerlerinde yapılan işlerin bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddesinde sayılan işlerden olup olmadığına ilişkin itirazlar ile 4 üncü ve 5 inci maddede yer almayan işlere ilişkin başvurular, kullanılan maddelerin özellikleri, uygulanan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma önlemleri de göz önünde bulundurulmak ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karara bağlanır. İzmir İş güvenliği
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme İzmir iş güvenliği
Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. İzmir iş güvenliği uzmanı
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret150590
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.284732.4140
Euro34.710634.8497
Hava Durumu
Saat
Site Haritası