İdari para cezaları tablosu

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İDARİ PARA CEZALARI TABLOSU
İzmir İş güvenliği uzmanı
Kanun Mad.Ceza Mad.Uygunsuzluk
01.01.2014
itibarıyla
Ceza Miktarı
      
Açıklama
44/1-a26-1/aİş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.2.240Türk Lirası / her yükümlülük için
4/1-b26-1/aİşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.2.240Türk Lirası / her yükümlülük için
66/1-a26-1/bİş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.5.601TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a26-1/bİşyeri hekimi çalıştırmamak.5.601TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-a26-1/bDiğer sağlık personeli çalıştırmamak.2.800TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
6/1-b26-1/bİSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.1.680Türk Lirası
6/1-c26-1/bİSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.1.680Türk Lirası
6/1-ç26-1/bGörevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.1.120TL / Her tedbir için
6/1-d26-1/bGörevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.1.680Türk Lirası
88/126-1/cİşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak.1.680Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı
8/626-1/cTam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.1.680Türk Lirası
1010/126-1/çRisk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.3.361Türk Lirası
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek.5.041TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
10/426-1/çRisklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak1.680Türk Lirası
111126-1/dAcil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.1.120TL / Her yükümlülük için
1.120TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
121226-1/dCiddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak1.120TL / Her yükümlülük için
1.120TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
1414/126-1/eİş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. 1.680TL / Her yükümlülük için
14/226-1/eİş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek.2.240Türk Lirası
14/426-1/eSağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.2.240Türk Lirası
1515/126-1/fÇalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak1.120TL / Her çalışan için
15/226-1/fTehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için  yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak1.120TL / Her çalışan için
161626-1/gÇalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek1.120TL / Her çalışan için
171726-1/ğÇalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.) İzmir iş güvenliği 1.120TL / Her çalışan için
181826-1/hÇalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak.1.120TL / Her çalışan için
2020/126-1/ıUygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100 çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000 çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6)1.120Türk Lirası
20/326-1/ıTehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek.1.680Türk Lirası
20/426-1/ıÇalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak1.120Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için
222226-1/iİş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek2.240TL / Her aykırılık için
2323/226-1/jBirden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere izmir iş güvenliği uzmanı5.601Türk Lirası
2424/226-1/kİş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak iş güvenliği uzmanı5.601Türk Lirası
252526-1/lİşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam etmek İzmir iş güvenliği11.203Türk Lirası
25/626-1/lİşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek İzmir iş güvenliği uzmanı1.120Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için
1.120TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
292926-1/mBüyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak56.018Türk Lirası
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 89.629Türk Lirası
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek89.629Türk Lirası
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek89.629Türk Lirası
303026-1/n30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek İzmir iş güvenliği uzmanı1.120TL / Her hüküm için
1.120TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
Açıklamalar :
Bu liste her yıl güncellenmekte olup, güncel olan listeyi web sitemizin sağ alt tarafındaki site menüsünde yer alan "Dosyalar" butonuna tıklayarak excel tablosu formatında indirebilirsiniz.
1) Ceza miktarları Türk Lirası (TL) olarak yazılmıştır. İzmir iş güvenliği firmaları
2) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmî Gazete'de yayımanmış, ilgili ceza maddelerini düzenleyen maddenin, kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. İzmir İş güvenliği uzmanı, İzmir iş güvenliği firmaları
3) 01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında (YDO) artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz. İzmir iş güvenliği, iş güvenliği firmaları izmir, iş güvenliği uzmanı izmir
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret88898
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.27735.2985
Euro6.02466.0488
Hava Durumu
Anlık
Yarın
13° 13° 7°
Saat
Site Haritası